Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2017 Museum hert van Fryslân

Halbertsma hou(d)t Grou op Stoom!

Under dizze titel is neist alle fêste eksposysjes o/m 10 septimber 2017 yn it museum in eksposysje te sjen oer … de krêft fan 125 jier ‘Houtsjefabryk’. Yn dizze eksposysje nimt Jan Pieter Rottiné, saakkundige op it mêd fan stoom- en krêftynstallaasjes, ús mei nei it begjin fan de yndustriële revolúsje: 1891, ‘It Houtsjefabryk’ yn Grou, oprjochte troch Pieter Goslik Halbertsma, paksizzer fan Binnert Halbertsma, de hannelsman fan de ferneamde brourren Halbertsma.

Leas fierder >>