Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Feestlike (wer)iepening op 8 oktober 2013

 

Nei’t it museum sa’n oardel jier fanwege de yngripende restauraasje fan it âlde riedhûs sletten west hat, mei allinne in koarte ûnderbrekking foar de ‘Schepers’-eksposysje, is it op 8 oktober 2013 offisjeel weriepene ûnder de nije namme ‘Hert fan Fryslân’. Mefrou H. de Haan, wethâlder fan Boarnsterhim, hat de offisjele iepeningshanneling dien. Skriuwer-sjonger Bennie Huisman joech in feestlik tintsje oan dizze middei. Dernei koene de gasten it fernijde museum besjen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht