Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Museumplein yn it Aquaverium

Op inisjatyf fan Klaas Jansma is yn it Aquaverium ûnder de namme Museumplein oantemei 31 oktober in presintaasje ynrjochte fan alle Fryske musea. Ek museum ‘Hert fan Fryslân’ hat hjir in tal kante meters ynrjochte. It Museumplein wol de besikers in totaal-oersjoch jaan fan wat Fryslân op museaal mêd te bieden hat. De tagong is fergees en as it in sukses wurdt sil dit inisjatyf nei alle gedachten yn it ramt fan Ljouwert Kulturele Haadstêd oantemei 2018 trochset wurde.

Terug naar het nieuwsoverzicht