Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Expomeer ek yn it museum

De Keunstroute Expomeer Grou fynt plak op sneon 20 en snein 21 septimber. It tema fan de keunstrûte is ‘Fier de keunsten’! Yn Museum ‘Hert fan Fryslân’ is wurk te sjen fan keunstner Oesje Zegel, benammen har rige ‘Pelgrims’. Foar dizze gelegenheid is it museum beide dagen iepen fan 12.00 oant 18.00 oere. De tagong ta Expomeer yn de hal fan it museum is fergees.

 

Utsein ús museum dogge ek guon ateliers fan Grouster keunstners mei, hoarekagelegenheden lykas Amicaal, Theehuis en Oostergoo en oare lokaasjes as Friesmastate en d’Oude Seylmakery. Nijsgjirrige aktiviteiten, mei û.o. muzyk, binne der yn de Sint Pitertsjerke, de bibleteek en yn it Mineralogysk Museum. Sjoch derfoar ek www.facebook.com/kunstroutegrou.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht