Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

‘Each op Byld’ Grou

Sneontemiddei 17 jannewaris (13.30 – 16.00 oere) kin eltsenien yn it museum terjochte om âlde filmpkes, ek fideofilmpkes, besjen en beoardielje te litten mei en troch inkele deskundigen út it doarp en troch Syds Wiersma fan it Frysk Filmargyf. Weardefolle filmpkes kinne dernei bygelyks digitalisearre wurden en opnommen yn it argyf. Apparatuer is oanwêzich een de tagong is fergees. Om 16.00 oere wurde yn de Riedseal fan it âlde Riedhûs filmkes fan it âlde Grou fertoand. It museum is dizze middei gewoan iepen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht