Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Eksposysje oer 65 jier Sint Pitermearke

Fan 25 jannewaris o/m 1 maart 2015 is der yn de wikseleksposysjeromte in tydlike eksposysje oer 65 jier Sint Pitermearkes. De eksposysje hat de namme “Dwale troch Ferhalen: 65 jaar Sint Pitersprookje in Grou” en is makke mei meiwurking fan in tal âld-spilers en belutsenen by de mearkes. It is in ynteraktive útstalling mei in teatrale dwaaltocht troch de mearkes, geskikt foar jong en âld. Foar bern binne der om dizze eksposysje hinne op fêste tiden spesjale aktiviteiten, lykas sminke en fotoshoots yn teaterklean en yn de maitydsfakânsje (fanôf wo. 25 febr.) ek spultsjes. De tagong foar bern o/m 12 jier ûnder begelieding fan pakes, beppes of oare folwoeksenen is dan fergees. Foar de krekte ynformaasje en tiden sjoch by foar bern.

Terug naar het nieuwsoverzicht