Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Winning Nije leden Freonen fan museum grut sukses !

De ledenwinaksje fan de Freonen fan it museum hat likernôch 35 nije leden oplevere. Dêrmei is it tal leden de 200 rom passearre. Dêrneist binne noch mear as 30 bedriuwen als begeunstiger by de Freonen oanslúten. Ein april hiene sa’n 20 Freonen fan it museum mei inoar in boeiende middei yn de eardere finsenis Blokhúspoarte, dêr’t no ek de organisaasje fan Ljouwert Kulturele  Haadstêd yn festige is.
Ek it winnen fan nije baaljemeiwurkers foar it museum wie tige suksesfol. Mei 8 nije entûsjaste minsken bestiet it tam no út sa’n 25 baaljemeiwurkers. Ta beslút binne ek 7 nijee leden ré fûn om sit te nimmen yn it stiftingsbestjoer fan it museum. Hja sille nei alle gedachten yn de takomme moannen stadichoan de taken fan it hjoeddeistige bestjoer oernimme. Dêrmei is dan sawol ynhâldlik as organisatoarysk ein dit jier it museum wer hielendal by de tiid. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht