Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Wy helpe Pake en Beppe de fakânsje wer troch

De krookjesfakânsje is foar pakes en beppes, mar ek fansels foar memmen en heiten, in moai momint om wat aardichs mei de bern te dwaan. Yn ús museum is wer fan alles te belibjen, lykas: in spesjaal ‘riedspultsje’ rûn de eksposysje ‘Topstikken’ en in puzzeltocht troch de fêste eksposysje. Tsjin in lytse fergoeding kinne de bern en harren begelieders ek de binnen- en bûterûte fan ‘Lytse Eeltsje’ dwaan (sjoch ûnder foar bern). 
Fan woansdei 2 o/m snein 6 maart ha bern oo/m 12 jier fergees tagong ‘op fertoan fan pake of beppe’ (of in oare folwoeksene). Ek foar pakes een beppes dy’t Freon fan it museum binne of wurde is d yntree fansels ek fergees. Skilje foar mear ynformaasje mei Janneke Wegman: 06-15902895.

.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht