Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Meld jo oan foar it "Alde Maaie Miel"

12 maaie (‘Alde Maaie’) wie eartiids de dei dat in protte minsken trouden. Op dy dei is der no in spesjaal ‘Alde Maaie Miel’, mei foar wa dat wol foarôfgeand in rûnlieding troch it Riedhûs en de Trouseal. It ‘brulloftsmiel mei feestlike yntermezzo’s’ is om 18.00 oere by ‘Eten & Zo’ yn Friesma State in Grou. De rûnlieding is fanôf 16.30 oere fanút it museum en de kosten binne € 17,50 p.p. ‘all-in’ (Freonen betelje € 15 p.p.). Wa ‘t derby wêze wolle kinne harren oanmelde op trouwen@museumhertfanfryslan.nl of by Gieneke Verhoeven op 06-49827841, mei fermelding fan it oantal iters en of hja Freon binne: fol = fol !

Ek yn it wykein fan 23-24 april binne der rûnliedings yn it Riedhûs en de Trouseal: beide dagen om 14.30 oere: kosten € 1,50 p.p..

Foar alle aktiviteiten om ‘Trou yn Grou hinne en oare museum-aktiviteiten sjoch de Aginda.

Terug naar het nieuwsoverzicht