Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Iepening eksposysje 'De Wereld van Dwartje' slagge

By de iepening fan de eksposysje troch Lyda Veldstra kaam Jessica van Wijk foar it ljocht as ‘libbensechte’ ballonpop. Hja wie troch Joke de Boer (lofts op ‘e foto) sa kleurich oanklaaid. Skilder-skriuwer Eduard Frieser (rjochts fan har) wie tige optein oer it resultaat. Op it filmpke sjogge jo in ympresje fan de iepening fan de eksposysje, dy ’t noch o/m 23 oktober yn it museum te besjen is. Op sneon 8 oktober fanôf 15.00 oere sil Eduard Frieser yn it museum syn boek ‘De Natte en de Droge Wereld’ presintearje en sinjearje.

Terug naar het nieuwsoverzicht