Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Brassband Apollo Grou 125 jier

Mei de titel ‘It Muzyk giet troch de Buorren’ is yn it museum fan 7 oktober o/m 26 novimber in nijsgjirrige eksposysje ynrjochte ta gelegenheid fan dit bysûndere jubileum. Yn 1892 waard Apollo oprjochte as –doe noch- ‘Fanfarekorps’. No, 125 jier letter, is Apollo, nei jierrenlang Harmoniekorps west te hawwe, in 24-koppige Brassband, mei dêrneist ek noch in eigen jongereinorkest: de Koperkids. Yn de jubileumeksposysje wurdt de rike histoarje fan Apollo yn byld en lûd presintearre. Neist foto’s, filmpkes en lûdsfragminten binne der û.o. ek ynstruminten, findels, unifoarms, boeken en prizen útstald.

 

Spesjale uvertuere

Ald-Apollodirigent Jan de Haan komponearre spesjaal foar it jubileum in uvertuere, ynspirearre op de bruorren Halbertsma. Op de grutte Reuny-/Jubileumdei op 18 novimber yn de Sint Pitertsjerke sil û.o. dizze uvertuere spile wurde (sjoch ek www.apollogrou.nl). Utsein in gaadlik erfstik foar it jubilearrende Apollo is dit fansels ek alfêst in moaie ‘opmaat’ foar it grutte Halbertgsmajier, dêr’t Grou yn 2018 mei syn ynbring leveret oan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd. Neist it grutte Iepenloftspul Gabe Skroar yn juny sil dat jierû.o. ek yn it museum in spesjale eksposysje ynrjochte wurden rûn Joast Halbertsma ‘Wrâldburger út Grou’.

Terug naar het nieuwsoverzicht