Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

‘Hert fan Fryslân’ slut oan by Bysűndere musea yn en om Ljouwert

“Fjirtjin bysûndere musea yn íen kuluerrûte yn en om Ljouwert, elts mei in eigen ferhaal. Nijsgjirrige plakken wêr’st, ast binnen bist, de tiid sa mar ferjist ! Belibje de passy fan it sammeljen, de streekeigen histoarje en de sa typyske Fryske kultuer.”

 

Mei dizze wurden presintearje de 14 hjirûnder neamde musea harren sûnt koart oan it publyk. De ‘kultuerrûte’ yn en om Ljouwert is opnaam yn in spesjale ‘flyer’, dy’t troch it Toeristysk Platfoarm Noardwest Fryslân ûntwikkele is, is yn de hiele provinsje rom ferspraat. De folgjende musea nimme diel oan dizze rûte:

 

Museumhaven, Leeuwarden
Roordastate: museum It Ald Slot, Wergea
Museum Warten
Museumbuorkerij Ald Barrahûs, Wirdum
Skoalleplatenmuseum Deinum
Frysk Lânbou Museum, Leeuwarden
Skûtsjemuseum & Aebelina, Earnewâld
Museum Hert fan Fryslân, Grou
Museum De Grutterswinkel, Leeuwarden
It Oare Museum ‘fan Oldtimer ta Kant’, Leeuwarden
Mineralogysk Museum, Grou
Kommandopost BB Bunker, Grou
It Kokelhûs Earnewâld
It Beerenburg Museum, Leeuwarden

Terug naar het nieuwsoverzicht