Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

26 jannewaris: Ferhalen út en yn it ‘Hert fan Fryslân’

As iepening fan it jier 2018, wêryn Fryslân Kulturele Haadstêd is fan Europa, sette op freed 26 jannewaris yn de hiele provinsje musea, tsjerken en inkele húskeamers harren doarren iepen. Dêr wurde dan ferhalen ferteld: spannende, frjemde of oandwaanlike ferhalen, ferhalen út it ferline en ferhalen foar de takomst.

Ek wy dogge mei fansels ! Sa’n 6 ferhalenfertellers út Grou en omkriten fertelle yn museum ‘Hert fan Fryslân’ tusken 7 en 10 oere jûns yn it Frysk mear as ien kear harren ‘ferhalen út it hert’. Ek yn it Riedhûs en yn de Grifformearde tsjerke tsjin it museum oer wurde ferhalenromtes ynrjochte. Yn gebou ‘De Boei’, neist de tsjerke, kinne hja fergees de tagongskaartsjes foar dizze ferhalen-karrûsel krije en kin wa dat wil Freon fan it museum wurde. Tuskentroch en nei ôfrin hat de ‘mienskip’ dêr de gelegenheid om ûnder it genot fan û.o. wat muzyk, poeiermolke, glûhwein ensfh. Wat nei te praten en ferhalen mei inoar út te wikseljen !

Eltsenien is fan herte wolkom om oan dizze yntime en sfearfolle jûn mei te dwaan.

Terug naar het nieuwsoverzicht