Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Films Grou Frysk Film Argyf

Ôfrûne winterskoft ha frijwilligers fan de Stifting Grou en Museum Hert fan Fryslân harren dwaande hâlden mei it beskriuwen fan films fan it doarp Grou. In groep fan 10 à 15 (âld-)Grousters ha de films út de kolleksje fan it Frysk Film Argyf bestudearre. Nammen, plakken, eveneminten, jiertallen, anekdoates, ensfh. waarden opskreaun en bewurke ta ynformatieve beskriuwingen by de films. De beskriuwingen fan 22 films binne ynfierd yn de online katalogus fan it Frysk Film Argyf.

De gearkomsten wienen in ynitatyf fan Museum Hert fan Fryslân en it Frysk Film Argyf.

Terug naar het nieuwsoverzicht