Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Halbertsma-útstalling ofrun

Oant en mei snein 2 desimber wie de spesjale LF2018-eksposysje ‘Joast Halbertsma: Wrâldboarger út Grou’ te belibjen. Eltsenien koe him oant dy tiid noch ferkwikke oan de bûnte samling fan âldheden en ‘nijsgjirrige’ ferhalen fan ‘Mister Fryslân’! De eksposysje is yn oparbeidzjen mei Stifting Gabe Skroar, mei ûnder oare gebrûk fan de Halbertsma-kolleksje fan it Frysk Museum en Tresoar. Ek it jeugdprojekt ‘Het notitieboek van Joost’, mei sawol opdrachten foar yn as foar bûten it museum yn it doarp, wie in aardichheid.

Terug naar het nieuwsoverzicht