Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Museum 'Hert fan Fryslan' siket in pear frijwillegers

De lêste tiid ha helaas in pear frijwillegers ophâlde moatten. Dêrtroch ha wy benammen yn it wykein te min minsken om it museum -altyd iepen te hâlden. Dus wa't it leuk fynt om op syn minst ien kear yn de moanne in middei fan healwei twaën oant fiif oere op de baly fan it museum te sitten moat even kontakt sykje mei ús koördinator Trees Mulder (emulder01@freeler.nl, telefoannûmer 06 1447 5212). Guon minsken dogge it leaver tegearre: dit kin fansels ek.

Terug naar het nieuwsoverzicht