Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Freerk Siekmans

Fisker en fûgelflapper

Fanwegen it iepenloftspul (premjêre 23 augustus) oer it libben fan Freerk Siekmans yn Grou is der in útstalling oer dizze bysûndere ‘frij man’. It museum lit sjen hoe't dizze man, dy't wenne op 'e Burd (in eilân tichteby Grou), libbe: helendal allinne, sûnder ljocht, gas en wetter, mei de natûr en de bisten om him hinne. De útstalling, met ferskate saken út syn neilittenskip, is te besjen fan 22 augustus oant en mei 1 desimber 2019.

Terug naar het nieuwsoverzicht