Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Ynboargeraars priuwe histoarje

Ynboargeraars út Grou en Jirnsum krije les op ROC Friese Poort op in plak yn Grou. Op tiisdei 9 july brochten se mei harren lesjouwers as ôfsluting fan it lesjier in besite oan  Museum Hert fan Fryslân. Tidens de rûnlieding wie der romte om in soad Nederlânske, Fryske en Grouster saken te bepraten. De miks fan kulturen en eftergrûnen dy't yn it museum oan 'e oarder kamen makken by de dielnimmers in soad ferhalen los. Benammen de skiednis fan it Halbertsmafabryk spriek de measten bot oan.

Terug naar het nieuwsoverzicht