Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Sulveren skutsje wer in jier yn Grouster museum

It sulveren skûtsje, dat sa’n 35 sm lang en 30 sm heech is, is de haadpriis fan it SKS-skûtsjesilen. Skipper Douwe Visser en syn bemanning ha yn 2019 mei ‘It Doarp Grou’ al foar de tredde kear op rige it skûtsjesilen wûn, en dus ek it sulveren skûtsje. It is no al de seisde kear yn totaaL dat de titel foar dizze skipper en syn bemanning is.

It sulveren skûtsje stiet yn in fitrine wer in jier te pronk yn it Grouster museum ‘Hert fan Fryslân’.

Op de foto: Douwe Visser mei it sulveren skûtsje. Foto's makke troch Martin de Jong.

Terug naar het nieuwsoverzicht