Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Freerk Siekmans iepent 'eigen' tentoanstelling

Freerk Siekmans, dy't fan 23 augustus oant en mei 1 septimber wer ta libben brocht wurdt troch Pieter Engelsma yn in teäterfoarstelling yn it Wilhelminapark, iepende syn eigen útstalling. It museum hat in hiel soad materialen fan dizze ‘frij man’ bymekoar brocht. De âld-Grinslanner Freerk Siekmans libbe oan syn dea yn 1971 ta mei syn beesten op de Burdskop by Grou, fier fan de bewenne wrâld.

Terug naar het nieuwsoverzicht