Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Coole Kidsnacht

Kom yn de hjerstfakânsje op freed op vrijdag 25 oktober yn de neimiddei of jûn sykje, snuve of snuffelje. Kom dan binnen tusken 17.00 en 21.00 oere, nei de gewoane iepeningstiid.

Harkje nei in spannend ferhaal oer fiskjen op it wetter om Grou hinne. Of gean op in paad mei de speurtocht fan Lytse Eeltsje. Faaks komst dan ek ien of oare 'Fremde menear' tsjin? Of makkest in puzzel mei help fan de oanwizingen en foto's fan bysûndere museumstikken? En stek dyn noas es yn it 'houtsnúflab'.

Op dizze Coole Kidsnacht is de tagong en it meidwaan oan dizze aktiviteiten foar bern fan 4 oant en mei 12 jier fergees. Tagong foar bern is allinnich mooglik ûnder begelieding fan in folwoeksene dy't betellet. It is wol sa dat dizze mar € 2 hoecht te beteljen. En Freonen fan it museum kin der lykas altiten sa yn.

Terug naar het nieuwsoverzicht