Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Ferhalen - Stienbikje

Stienbikje mei Jan Arendz

“Doe’t ik in lyts jonkje wie, sieten ús heit en syn arbeider tegearre te stienbikjen achterhûs om de gatten fan de âld reed te sljochtsjen. Se fertelden mekoar dan ferhalen en somtiden songen se tegearre. Oer dy âld reed moast ik nei de legere skoalle yn Wiuwert fytse en letter nei de HBS yn Snits, dêr’t myn leafde foar it toanielspyljen begongen is.”

 

De tagong fan it museum is op freedtejûn 15 novimber foar it ferhaal fan akteur Jan Arendz fergees. Hy fertelt syn ferhaal (yn it Frysk) om 19.00 oere, om 19.30 oere, om 20.00 oere, om 20.30 oere, om 21.00 oere en om 21.30 oere. Syn ferhaal duorret 20 minuten.

Op dizze jûn is it museum ek iepen. Foar wa't der dan toch is, benammen foar wa't yn 'e buurt wennet of wurket en noch net yn it museum west hat, is dit dè mooglikheit om ek de eigen kultuuurhistoarje fan Grou en omjowing op te snuven. Jo bepale sels wat de besite jo wurdich is.

Terug naar het nieuwsoverzicht