Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Nijjiersgearkomste 2020

Mear as 30 frijwilligers kamen sneontemiddei 4 jannewaris yn it museum om mei in hapke en in drankje mekoar nijjier te winsken, Sa wienen der hiel wat bestjoersleden, Freonen en balymeiwurkers oanwêzich yn de hal fan it museum en de WER. Bestjoerslid Bauke Hooghiemster neamde in stel saken fan it ôfrûne jier en seach yn de takomst fan it museum.

Terug naar het nieuwsoverzicht