Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Mear frijwilligers nedich

 

Oan de fernijing en weriepening fan it museum ha neist it bestjoer tsientallen frijwilligers en freonen fan it museum meiwurke. Foar de kontinuiteit, fierdere útbou en ferjonging fan it museum binne lykwols noch mear frijwilligers nedich foar ferskate taken, lykas: gasthear/gastfrou by de balie, bestjoersfunksjes, ynrochting fan eksposysjes, behear en beskriuwing fan de kolleksjes, PR en kommunikaasje, fûnsen winnen, doarpskuiers en edukaasje. Oanmelding kin by it bestjoer of fia kontakt.

Terug naar het nieuwsoverzicht