Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Fersoepeling maatregels, fspraak meitsje net mear nedich

Troch de fersoepeling fan de maatregels oangeande it koronafirus kinne wy mei 8 july wer mear besikers komme litte. Yn it foar in ôfspraak meitsje is net mear nedich. It museum biedt genôch romte om 1,5m ôfstân hâlde te kinnen. Jo binne fan herte wolkom.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht