Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Museumboeken op literatuerlist fan DAG

Op de literatuerlist fan Dorpsarchief Grou (DAG) binne de boeken fan it museum opnommen. Sake Jan Bokma hat der in goed oersjoch fan makke.

Op de webside fan it DAG stiet de oanpaste list ûnder ”Bronnen”.

Foar in part is de literatuer digitaal op de webside fan it DAG te rieplachtsjen. Om in eventuele 'papieren ferzje' yn te sjen kin kontakt opnommen wurde mei it DAG of it Museum.

Literatuurlijst DAG: http://dorpsarchiefgrou.nl/pagina/122/literatuurlijst-dag/

 

Terug naar het nieuwsoverzicht