Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

Lêste moanne

De lêste moanne is yngien dat it museum iepen is foar besite. Mei yngong fan 1 desimber 2020 slút it museum de doarren foar it publyk. Doel is dat it museum meidertiid wer iepengiet yn it nije, noch op te rjochtsjen, multyfunksjoneel kultureel sintrum yn Grou.

Yn de tuskentiid wurdt wurke oan it ynventarisearjen en gearstallen fan de kearnkolleksje, dy’t dan wer oan de besiker toand wurde kin.

Terug naar het nieuwsoverzicht