Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

 

It museum 'Hert fan Fryslân' leit midden yn it karakteristike Fryske doarp Grou, dat sels ek yn it hert fan Fryslân leit. Jo treffe dêr eksposysjes oan oer ferskate nijsgjirrige typysk Fryske of Grouster tema’s, lykas wetter, de Halbertsma’s, Sint Piter ensafuorthinne. Op fersyk kinne jo ek in rûnlieding krije yn it museum en as jo dat wolle ek in doarpskuier troch Grou of in kombinaasje fan beide. Spesjaal foar bern is der it projekt 'Het notitieboek van Joost', oer de âld-Grouster Joost Halbertsma, mei ek de mooglikheid
foar in lytse doarspkuier. Foar de aktuele aginda sjoch by Aginda.

It museum is festige yn it sûterrain fan it  âlde riedhûs fan de eardere gemeente Idaerderadiel oan de Stationsweg 1 yn Grou. Dit gebou is nei in yngripende restauraasje foar in grut part notariskantoar wurden. De âlde riedseal  hat lykwols har funksje fan trouseal behâlden. Nêst de al neamde eksposysjes oer wetter, de Halbertsma's en Sint Piter wurdt ek oandacht bestege oan Kropholler (de ferneamde architekt fan it âlde riedhûs) en 'pronkjen', werûnder de kolleksje porslein, goud, sulver en tekstyl uit de skinking fan frou Atje Gaastra.

De teksten by de eksposysjes binne yn it Frysk en it Nederlânsk. Foar minsken dy’t dy beide talen net behearskje is per eksposysje ynformaasje beskikber yn it Frânsk, Dútsk en Ingelsk.