Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

It Stiftingsbestjoer

 

Foarsitter                                                           fakatuere
Skriuwer                                                             Bauke Hooghiemster
Ponghâlder                                                        Herman Oldenhof
Kolleksjebehear                                                 Akke Miedema
Programmearring                                               Gieneke Verhoeven
Balykoördinaasje                                               Trees Mulder
PR & kommunikaasje                                         fakatuere
Adviseur út namme fan gemeente Ljouwert       Janneke Visser
Adviseur út namme fan de Freonen                  Jan Smittenberg

 

Bestjoersleden fan de stifting krije allinne fergoeding fan ûnkosten dy ’t se makke ha en gjin beleaning of presinsjejild.