Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

It Stiftingsbestjoer

Per 1 januaris 2021:

Bestjoersleden fan de stifting krije allinne fergoeding fan ûnkosten dy ’t se makke ha en gjin beleaning of presinsjejild.