Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

It Stiftingsbestjoer

 

Foarsitter                                                           fakatuere
Skriuwer                                                             Bauke Hooghiemster
Ponghâlder                                                        Herman Oldenhof
Kolleksjebehear                                                 Akke Miedema
Programmearring                                               Gieneke Verhoeven
Balykoördinaasje                                               Trees Mulder
PR & kommunikaasje                                         fakatuere
Adviseur út namme fan gemeente Ljouwert       Janneke Visser
Adviseur út namme fan de Freonen                  Jan Smittenberg
Adviseur foar it Beliedsplan Museum                 Emiel Wegman

 

Bestjoersleden fan de stifting krije allinne fergoeding fan ûnkosten dy ’t se makke ha en gjin beleaning of presinsjejild.