Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2017 Museum hert van Fryslân

It Stiftingsbestjoer

 

Foarsitter                                         Ed den Dulk
Skriuwer Bauke Hooghiemster
Ponghâlder Herman Oldenhof
Kolleksjebehear Akke Miedema
Programmearring Gieneke Verhoeven
Baaljekoördinaasje Trees Mulder
PR & kommunikaasje Emiel Wegman
Adviseur út namme fan gemeente Ljouwert Janneke Visser
Adviseur út namme fan de Freonen Arnold Wuite

 

It bankrekkennûmer fan de stifting is: NL64RABO 0356 2590 48​

Bestjoersleden fan de stifting krije allinne fergoeding fan ûnkosten dy ’t se makke ha en gjin beleaning of presinsjejild.