Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Het notitieboek van Joost

Kom yn 'e kunde mei Joast Halbertsma! Dè Mister Fryslân út de earste helte fan de 19e iuw: in bysûndere dûmny, âldheidkundige, gelearde, samler, skriuwer en dichter. Hy hat in grut hert foar syn dierbere provinsje Fryslân, mar hie beslist ek in protte niget oan gewoanten en gebrûken fan alle wrâldboargers.

Mei syn bruorren Tsjalling en Eeltsje skreau er ferhalen en gedichten. De ferhalen fan de bruorren waarden sammele yn it ferneamde Fryske boek 'Rimen en Teltsjes'.

Hy hie grutte belangstelling foar fernijingen en wie tagelyk de hoeder fan it âlde. Syn hiele libben en wurk hat er dêrmei te krijen hân: syn tiid fier foarút en likegoed noed stean foar it âlde.

It ferhaal fan Joast belibbest yn it museum, der is fan alles te dwaan! Do ûntdekst in soad orizjinele spullen dy’t troch Joast sammele binne. Witst dat it Fries Museum syn namme en bestean oan Joast Halbertsma te tankjen hat? Hy skonk syn hiele samling oan de doedestiidse Friesche Oudheidkamer.

Vera Damhuis út Grou hat yn opdracht dit edukative oanbod foar it museum betocht, skreaun en yllustrearre. Alpita de Jong wie as Halbertsma-kenner dè ynformaasjeboarne en Elske Kinderman soarge foar de foarmjouwing fan dizze twa útnûgjende boekjes:

  1. ’Het notitieboek van Joost’ yn it museum.
  2. ‘Kistjes & kastjes van Joost’, in rûte troch it âlde sintrum fan Grou.

Dan witst dêrnei in hiel soad fan Joast Halbertsma.

Dy beide rûtes binne tige geskikt om mei dyn famylje te belibjen. De boekjes lêze flot en leverje sa foar elk fan 8 - 88 jier 'yn in nutedop' in soad ynfo oer Joast. Do rinst yn it museum by de 'kastjes' fan Joast lâns en dochst allegear opdrachten mei de foarwerpen dy't yn de kastjes stean.

Learkrêften kinne de Lesbrief 'Joost Halbertsma' en fierdere ynformaasje oer it museumbesyk foar skoallegroepen downloaden. (Klik op de griene tekst)

Bist benijd? Kom dan nei ús museum om mear te witten te kommen oer de ferneamde Halbertsma-famylje en spesjaal oer Joast.

Mear ynfo: Janneke Wegman, tel: 0566-623432 of mobiel 06-15902895 (mail: janneke.wegman@upcmail.nl)