Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Foar bern oant ûngefear 12 jier ta (en harren âlden) binne der yn it museum ferskate aktiviteiten. De aktiviteiten dy't hjirûnder neamd wurde, binne mar in part fan it oanbod. Se binne fergees nei betelling fan de yntree en ûnder begekieding fan in folwoeksene.

Yn it museum kinst boartsje en wurden meitsje mei magnetyske seinflaggen, Hast do wolris dyn namme mei flaggen skreaun? Dat kin no by ús.

Doch in fotosyktocht troch it museum en kom sa fan alles te witten oer de skiednis fan Grou. Dizze syktocht is foar alle leeftiden.

Test dyn noas.... Yn it Houtsnúflab kinst de houtroken opsnuve en dizze miskien thúsbringe. Foar jong en âld in leuke test.

Lear de oarsprong fan it Frysk folksliet kennen en sjong mei. Sykje en harkje nei de 'wekker' fan Grou. Hast do ea it lûd heard fan in fabryksstoomfluit heard? De fluit dy't jierrenlang de wekker en de klok fan Grou wie?

De bruorren Halbertsma

Ek de muoite wurdich, mar der moat wol € 1,50 it blêd foar betelle wurde, binne de trije dochaktiviteiten oer dizze yn Grou berne bruorren.

De twa aktiviteiten yn it museum oer de bruorren Joast en Eeltsje Halbertsma en de bûtendoarpuzzeltocht oer Lytse Eeltsje binne oan te rieden. Se binne ek gaadlik om meimekoar te dwaan, de boekjes lêze maklik en jouwe sa foar eltsenien fan 8 oant 88 jier in soad ynformaasje oer Joast en Eeltsje Halbertsma.

Wolst mear witte oer Joast, doch dan alle opdrachten mei de dingen dy’t yn it museum yn spesiale kastjes stean, Lear Joast Halbertsma kennen. Dè Mister Fryslân út it midden fan de 19e iuw: in bysûndere dûmny, âldheitkundige, gelearde, samler, skriuwer en dichter. Hy hie in grut hert foar syn leave Fryslân(hoewol't hy net yn Fryslân wenne), mar wie ek hiel benijd nei gewoantes fan alle wrâldboargers. Mei syn bruorren Tjalling en Eeltjse skreau hy ferhalen en gedichten. It ferhaal fan Joast makkest mei yn it museum: der is fan alles te dwaan!    

Wolst mear witte oer de bernejierren fan Eeltsje Halbertsma yn Grou, keapje dan it dochblêd 'Lytse Eeltsje' en sykje yn it museum nei de opdrachten. Doch de puzzeltocht mei opdrachten yn it doarp. Yn de haadrol Lytse Eeltsje en ek geskikt foar hûshâldingen mei wat jongere bern; mooglik better as in doarpskuijer. De puzzeltocht nimt dy mei nei it Grou fan 1810. Hoe libbe en boarte Lytse Eeltsje yn dit doarp Grou? Wêr wie hy ûndogensk? Wat is der feroare yn fergeliking mei no.... Dizze puzzeltocht begjint by it museum.

In kombinaasje is fansels ek mooglik. Freegje de gasthear of -frou nei de mooglikheden.

Op it sjen litten fan de Biebpas wurdt 1 euro koarting jûn op de blêden. Sjoch tabblêd Besite.