Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Aginda

Sneon 1 juny

Doarpskuier. Historyske kuier troch it Fryske Venetië fan eartiids ûnder lieding fan in gids. Oardel oant twa oeren lang.

Start by it museum op Stasjonswei 1. Begjint om 14.00 oere.

Opjaan oant ien dei fan te foaren. Kosten € 4,-. Opjefte fia 06 - 1447 5212.

 

Tongersdei 20 juny

Doarpskuier. Historyske kuier troch it Fryske Venetië fan eartiids ûnder lieding fan in gids. Oardel oant twa oeren lang.

Start by it museum op Stasjonswei 1. Begjint om 19.00 oere.

Opjaan oant ien dei fan te foaren. Kosten € 4,-. Opjefte fia 06 - 1447 5212.

Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

 

Tongersdei 27 juny

Rûnlieding yn it riedhûs. Start om 19.00 oere by it museum. Duorret ûngefear in oere. Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

Tink derom: it riedhûs is net sa tagonklik foar minsken mei in beheining. Foar tagong ta it riedhûs, en yn it riedhûs sels, moatte je treprinne kinne.

Opjaan oant in dei fan te foaren. Kosten € 1,50. Opjefte fia 06-1447 5212.

 

Sneon 6 july en sneon 3 augustus

Doarpskuier. Sjoch hjirboppe.

Start om 14.00 oere by it museum.

 

Tongersdei 18 july en tongersdei 15 augustus

Doarpskuier. Sjoch hjirboppe.

Start om 19.00 oere by it museum. Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

 

Tongersdei 25 july en tongersdei 22 augustus

Rûnlieding yn it riedhûs. Start 19.00 oere by it museum. Sjoch hjirboppe.