Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Aginda

Ferhalen by de iepening fan Kulrurele Haadstęd 2018

Afbeelding bij het agendaitem: Ferhalen by de iepening fan Kulrurele Haadstęd 2018

26 jannewaris 19 – 22 oere

As opmjitte foar de grutte Joast Halbertsma-eksposysje (sjoch hjirnei) dogge wy op freedtejûn 26 jannewaris mei oan de iepening fan Kulturele Haasdstêd. Yn sa’n 80 musea yn hiel Fryslân fertelle minsken dan ferhalen oer in foarwerp dat hja wichtig fine en hiel graach meinimme soene nei … de takomst. Yn it museum en yn it Riedhûs yn Grou sille likernôch 6 fan sokke ferhalenfertellers ús meinimme yn harren fantasy op dit mêd. Om dit smûke barren hinne wurdt ek soarge foar wat muzikale klanken.

Joast Halbertsma: 'Wrâldboarger út Grou’

Afbeelding bij het agendaitem: Joast Halbertsma:

31 maart 2018 o/m novimber 2018

Grutte eksposysje yn gearwurking mei Stifting Gabe Skroar en Tresoar mei aksent op ‘Mister Fryslân’: Joast Halbertsma.