Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

 

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Aginda

It museum is ticht oant en mei tiisdei 2 juni yn ferbân mei it coronafirus.

 

Woansdei 22 april (GIET NET TROCH y.f.m. coronafirus)

Jiergearkomste Freonen by Wyn-, tap- en ythûs Amicaal, Halbertsma's Plein 14, Grou

Sneon 6 juny

Doarpskuier. Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou(I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Sjoch ek by Rûnliedingen.

Tiisdei 9 juny

Onvergetelijk museum. Sjoch ek by Rûnliedingen.

Sneon 11 july

Doarpskuier. Start om 14.00 uur by it InformatiePunt Grou(I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Sjoch ek by Rûnliedingen.

Sneon 18 july

Ticht(y.f.m. skûtsjesilen).

Zaterdag 1 augustus

Doarpskuier. Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou(I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Sjoch ek by Rûnliedingen.

Tiisdei 1 septimber

Onvergetelijk museum. Sjoch ek by Rûnliedingen.

Sneon 5 septimber

Doarpskuier. Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou(I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Sjoch ek by Rûnliedingen..

De gids fan dizze rûnlieding sil fanwegen de fiering fan ‘100 jier FFF’ (Feriening Fan Folksfermaken) fansels stilstean by de wichtige plakken fan dit feest.

Tiisdei 6 oktober

Onvergetelijk museum. Sjoch ek by Rûnliedingen.

Sneon 17 oktober

Doarpskuier. Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou(I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Sjoch ek by Rûnliedingen.

Tiisdei 3 novimber

Onvergetelijk museum. Sjoch ek by Rûnliedingen.