Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Aginda

Exposysje 'Wereldburger uit Grou'

Afbeelding bij het agendaitem: Exposysje

1 april 2018 o/m 2 desimber 2018

 

Joast Hiddes Halbertsma en syn ynternasjonale ynteresses.

Grutte eksposysje yn it ramt fan Leeuwarden-Fryslân 2018 en yn gearwurking mei de Stichting Gabe Skroar en Tresoar, mei aksint op 'Mister Fryslân’: Joast Halbertsma, dûmny, taalgelearde en wrâldboarger út Grou.

Kom mear te witten oer de opmerklike Europeeske kontakten fan Joast Halbertsma en syn ynset foar it fêstlizzen fan de Fryske taal en kultuer. Kom yn de kunde mei syn brede ynteresses en ûntdek hoe bot de Fryske kultuer neffens Joast mei oare kultueren ferbûn is.