Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Aginda

Tiisdei 3 desimber

Ûnferjitlik museum Hert fan Fryslân. Rûnlieding foar ferjitlike(deminte) minsken en minsken dy't hun leafhawwe. 10.30 oere. Om ûngefear kertier foar tolven is it dien.

Kosten: 7,50 per persoan (ynklusief yntree museum en kofje/tee). Maksimaal 6 dielnimmers (3 ferjitliken en 3 mantelsoargers),

Oanmelde foar 26 novimber by Janneke Wegman op 06 - 1590 2895 (b.g.g. by Gieneke Verhoeven op 06 - 4982 7841).

Sjoch ek by Rûnliedingen.

 

Moandei 2 desimber 2019 o/m tiisdei 31 maart 2020

Ticht, útsein de aktiviteit op tiisdei 3 desimber en de maaitiidsfakânsje fan de skoallen yn febrewaris.