Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2017 Museum hert van Fryslân

Aginda

Halbertsma hou(d)t Grou op Stoom

Afbeelding bij het agendaitem: Halbertsma hou(d)t Grou op Stoom

de kracht van 125 jaar 'Houtsjefabryk'

7 novimber 2016 o/m 10 septimber 2017

Yn dizze útstalling freegje wy oandacht foar de bysûndere rol dy’t de Halbertsmafabriken yn Grou spile ha. Dit wurdt in útwreiding fan de fêste eksposysje. Dizze wurdt û.o. ta stân brocht yn gearwurking mei Jan Pieter Rottiné, dy’t in protte wit fan de krêftsintrale fan it fabryk. Mar ek de produksjelinen en it personiel dat dêrmei ‘dwaande’ wie wurde yn byld brocht.

Exposysje 'Yn'e fuotstappen fan Rixt'

Afbeelding bij het agendaitem: Exposysje

13 o/m 18 juny 2017

Eksposysje ‘Yn’e foutstappen fan Rixt’ oer de Grouster dichteres Rixt, yn gearwurking mei it ‘Mingd Koar Grou’, dat op 14 maaie yn ‘e Sint Piter-tsjerke ek 2 konserten jout mei û.o. komposysjes makke op gedichten van dizze ferneamde dichteres (1887 – 1979).

Exposysje 125 jier Apollo

Afbeelding bij het agendaitem: Exposysje 125 jier Apollo

6 oktober o/m 19 oktober 2017

Eksposysje ta gelegenheid fan it 125-jierrich jubileum fan de súksesfolle Grouster Brassband ‘Apollo’.

Bruorren Halbertsma: 'Wrāldboargers śt Grou’

Afbeelding bij het agendaitem: Bruorren Halbertsma:

Ein jannewaris 2018 – sirka septimber/oktober 2018

Grutte eksposysje ‘De bruorren Halbertsma: Wrâldboargers út Grou’. Útstalling -neist de fêste Halbertsma-exposysje- yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018 en yn gearwurking mei Stifting Gabe Skroar en Tresoar mei aksent op ‘Mister Fryslân’: Joast Halbertsma.