Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Aginda

Woansdei 10 o/m snein 14 april

Nasjonale museumwike ‘Ús echte goud' en iepening wettersportseizoen.

It ‘Sulveren Skûtsje’ te pronk. Grou wûn yn 2017 en 2018 dizze 1e-priis. En mear as 100 jier ‘Skipkesilen yn Grou’ (mei K.W.V. Frisia).

 

Zaterdag 13 en zondag 14 april (Iepening wettersportseizoen)

Museum iepen om 11.00 oere fanwegen trochrinnende filmfoarstelling mei histoaryske films oer Grou.

Filmfoarstelling hâldt om 16.00 oere op; museum slút om 17.00 oere.

 

Sneon 13 april

Doarpskuier. Historyske kuier troch it Fryske Venetië fan eartiids ûnder lieding fan in gids. Oardel oant twa oeren lang.

Start by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Begjint om 14.00 oere.

Opjaan oant ien dei fan te foaren. Kosten € 4,-. Opjefte fia 06 - 1447 5212.

 

Sneon 4 mei

Doarpskuier. Historyske kuier troch it Fryske Venetië fan eartiids ûnder lieding fan in gids. Oardel oant twa oeren lang.

Start by it museum op Stasjonswei 1. Begjint om 14.00 oere.

Opjaan oant ien dei fan te foaren. Kosten € 4,-. Opjefte fia 06 - 1447 5212.

 

Sneon 1 juny, sneon 6 july en sneon 3 augustus

Doarpskuier. Sjuch hjirboppe. Start hieltiten om 14.00 oere by it museum.

 

Tongersdeitejûn 20 juny, tongersdeitejûn 18 july en tongersdeitejûn 15 augustus

Doarpskuier. Sjuch hjirboppe. Start hieltiten om 19.00 oere by it museum. Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

 

Tongersdeitejûn 27 juny, tongersdeitejûn 25 july en tongersdeitejûn 22 augustus

Rûnlieding yn it riedhûs. Start hieltiten om 19.00 oere by it museum. Duorret ûngefear in oere. Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

Tink derom: it riedhûs is net sa tagonklik foar minsken mei in beheining. Foar tagong ta it riedhûs, en yn it riedhûs sels, moatte je treprinne kinne.

Opjaan oant in dei fan te foaren. Kosten € 1,50. Opjefte fia 06-1447 5212.