Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Aginda

Moandei 2 desimber 2019 o/m tiisdei 31 maart 2020

Ticht, útsein de de maaitiidsfakânsje fan de skoallen yn febrewaris.