Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Aginda

Tiisdei 1 oktober

Ûnferjitlik museum Hert fan Fryslân. Rûnlieding foar demintearjenden en minsken dy't hun leafhawwe. 10.30 oere.

Oanmelde foar 1 oktober by Janneke Wegman op 06 - 1590 2895 (b.g.g. by Gieneke Verhoeven op 06 - 4982 7841).

Sjoch ek by Rûnliedingen.

 

Tiisdei 5 novimber

Rûnlieding foar demintearjenden en minsken dy't hun leafhawwe. Sjoch hjirboppe. Oanmelde foar 5 novimber.

 

Tiisdei 3 desimber

Rûnlieding foar demintearjenden en minsken dy't hun leafhawwe. Sjoch hjirboppe. Oanmelde foar 3 desimber.