Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Aginda

Tongersdei 25 july

Rûnlieding yn it riedhûs. Start om 19.00 oere by it museum. Duorret ûngefear in oere.

Tink derom: it riedhûs is net sa tagonklik foar minsken mei in beheining. Foar tagong ta it riedhûs, en yn it riedhûs sels, moatte je treprinne kinne.

Opjaan oant in dei fan te foaren. Kosten € 1,50. Opjefte fia 06-1447 5212.

Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

 

Sneon 3 augustus

Doarpskuier. Historyske kuier troch it Fryske Venetië fan eartiids ûnder lieding fan in gids. Oardel oant twa oeren lang.

Start by it museum op Stasjonswei 1. Begjint om 14.00 oere.

Opjaan oant ien dei fan te foaren. Kosten € 4,-. Opjefte fia 06 - 1447 5212.

 

Tongersdei 15 augustus

Doarpskuier. Historyske kuier troch it Fryske Venetië fan eartiids ûnder lieding fan in gids. Oardel oant twa oeren lang.

Start by it museum op Stasjonswei 1. Begjint om 19.00 oere.

Opjaan oant ien dei fan te foaren. Kosten € 4,-. Opjefte fia 06 - 1447 5212.

Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

 

Tongersdei 22 augustus

Rûnlieding yn it riedhûs. Start om 19.00 oere by it museum. Duorret ûngefear in oere.

Tink derom: it riedhûs is net sa tagonklik foar minsken mei in beheining. Foar tagong ta it riedhûs, en yn it riedhûs sels, moatte je treprinne kinne.

Opjaan oant in dei fan te foaren. Kosten € 1,50. Opjefte fia 06-1447 5212.

Museum is dan ek iepen fan 19.00 oant 21.00 oere.

 

Tiisdei 3 septimber

Ûnferjitlik museum Hert fan Fryslân. Rûnlieding foar dementearenden en minsken dy't hun leafhawwe. 10.30 oere.

Oanmelde foar 3 septimber by Janneke Wegman op 06 - 1590 2895 (b.g.g. by Gieneke Verhoeven op 06 - 4982 7841).

Sjoch ek by Rûnliedingen.

 

Tiisdei 1 oktober

Rûnlieding foar dementearenden en minsken dy't hun leafhawwe. Sjoch hjirboppe.

 

Tiisdei 5 novimber

Rûnlieding foar dementearenden en minsken dy't hun leafhawwe. Sjoch hjirboppe.

 

Tiisdei 3 desimber

Rûnlieding foar dementearenden en minsken dy't hun leafhawwe. Sjoch hjirboppe.