Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Aginda

2020

It museum is fan woansdei o/m snein fan 14.00 – 17.00 oere iepene. Foar mear ynformaasje sjoch de side Besite.


Sneon 12 septimber - Doarpskuier

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Mear ynformaasje by Rûnliedingen. Fan te foaren opjaan oant uterlik 12.00 oere by Trees Mulder (06 1447 5212).

Sneon 12 septimber - Rûnlieding yn it Riedhûs

Yn it ramt fan 'Open Monumentendag'. Start om 11.00 en 14.00 oere yn it Museum.

Fan te foaren opjaan oant en mei freed 11 septimber by Trees Mulder (06 1447 5212).

Tiisdei 6 oktober - Onvergetelijk museum (ûnder foarbehâld)

Mear ynformaasje oer de ynhâld en ynskriuwing sjoch by Rûnliedingen.

Sneon 17 oktober - Doarpskuier

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Mear ynformaasje by Rûnliedingen. Fan te foaren opjaan oant uterlik 12.00 oere by Trees Mulder (06 1447 5212).

Tiisdei 3 novimber - Onvergetelijk museum (ûnder foarbehâld)

Mear ynformaasje oer de ynhâld en ynskriuwing sjoch by Rûnliedingen.