Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Aginda

Museum woansdei 3 juni wer iepen

Museumbesite is allinnich mooglik nei it meitsjen fan in ôfspraak.

Foar mear ynformaasje sjoch de side Besite.


Sneon 6 juny - Doarpskuier

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) Halbertsma's Plein 12. Mear ynformaasje by Rûnliedingen. Fan te foaren opjaan oant uterlik op in dei earder by Trees Mulder (06 1447 5212).

Sneon 11 july - Doarpskuier

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) Halbertsma's Plein 12. Mear ynformaasje by Rûnliedingen. Fan te foaren opjaan oant uterlik op in dei earder by Trees Mulder (06 1447 5212).

Sneon 18 july - Ticht

Yn ferbân mei skûtsjesilen (SKS).

Zaterdag 1 augustus - Doarpskuier

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) Halbertsma's Plein 12. Mear ynformaasje by Rûnliedingen. Fan te foaren opjaan oant uterlik op in dei earder by Trees Mulder (06 1447 5212).

Tiisdei 1 septimber - Onvergetelijk museum (ûnder foarbehâld)

Mear ynformaasje oer de ynhâld en ynskriuwing sjoch by Rûnliedingen.

Sneon 5 septimber - Doarpskuier

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Mear ynformaasje by Rûnliedingen. Fan te foaren opjaan oant uterlik op in dei earder by Trees Mulder (06 1447 5212).

De gids fan dizze rûnlieding sil fanwegen de fiering fan ‘100 jier FFF’ (Feriening Fan Folksfermaken) fansels stilstean by de wichtige plakken fan dit feest.

Tiisdei 6 oktober - Onvergetelijk museum (ûnder foarbehâld)

Mear ynformaasje oer de ynhâld en ynskriuwing sjoch by Rûnliedingen.

Sneon 17 oktober - Doarpskuier

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) op Halbertsma's Plein 12. Mear ynformaasje by Rûnliedingen. Fan te foaren opjaan oant uterlik op in dei earder by Trees Mulder (06 1447 5212).

Tiisdei 3 novimber - Onvergetelijk museum (ûnder foarbehâld)

Mear ynformaasje oer de ynhâld en ynskriuwing sjoch by Rûnliedingen.