Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Besite

It museum is iepen fan woansdei o/m snein fan 14.00 - 17:00 oere.

Reservearjen foar besite is net mear nedich.

 

Protokol foar besite

By de besite tinke jo oan it folgjende:

Gean net mei sûnensklachten fan hûs. Do bist wolkom asto en dyn eventuele húsgenoaten op syn minst 24 oeren gjin klachten hawwe.

Kom net as jo ta in risikogroep hearre neffens de rjochtlinen fan it RIVM.

Foarearst binne der gjin groepen tastien.

It beteljen bart by foarkar kontaktleas (mei pinpas of mobile telefoan).

Hâld oardel meter ôfstân fan minsken dy 't net hearre ta dyn eigen selskip.

En hâld jo oan de algemien jildende RIVM-regels.

Folgje altyd de hygiënemaatregels.

De besikers binne ferplichte om nei’t se deryn kaam binne mar foar’t se betelje de hannen skjin te meitsjen mei de oanwêzige desynfektearjende hângel of sjippe.

De besikers binne ferplichte om de oanwizingen fan de meiwurker op te folgjen.

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein fan 14.00 - 17:00 oere.

 

Útsûnderingen

Gjin.

 

Yntree

 

Rûnliedingen

 

Foar de bern

Lytse Eeltsje binnen- en bûtenopdrachtblêden: € 1,50 per wurkblêd (mei Biebpas € 0,50 per wurkblêd, maksimaal trije eksimplaren)

 

Adres

Stationsweg 1, 9001 ED Grou, tel: 0566-623911 (b.g.g. 06 5340 2289).
It museum is tagonklik foar rolstuollen.

 

Rûtebeskriuwing

Grou leit oan de Rykswei A32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, ôfrit 14 en is goed berikber fan stasjon Grou-Jirnsum ôf.

It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter rjochting doarp nimme jo de twadde ôfslach fan 'e rotonde. Op ûngefear 650 meter dêrnei leit it museum oan de rjochter kant, yn it âlde riedhûs. Yngong oan de sydkant (Kievitstraat).

As je op de fyts oer de brêge oer de Rjochte Grou komme, slane jo links ôf de Stationsweg op. Sawat 100 meter fierderop fine jo it museum oan jo rjochter hân yn it âlde riedhûs. Yngong oan de sydkant (Kievitstraat).


Gruttere kaart werjaan