Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Besite

Iepeningstiden:

Woansdei o/m snein fan 13.30 - 17:00 oere.

Útsûnderingen

Twadde Pinksterdei (moandei 10 juny) iepen.

Jûns ek iepen fan 19.00 oan 21.00 oere op de tongersdeitejûn fan de doarpskuier en de tongersdeitejûn fan de riedhûsrûnlieding. Sjoch tabbblêd Aginda.

 

Yntree:

 

Adres: Stationsweg 1, 9001 ED Grou        Tel: 0566 - 62 39 11 b.g.g. 0566 - 62 21 67
It museum is rolstoel-tagonklik.

 

Rûtebeskriuwing:

Grou leit oan de Rykswei A32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, ôfrit 14 en is goed berikber fan stasjon Grou-Jirnsum ôf. It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter rjochting doarp nimme jo de twadde ôfslach fan 'e rotonde. Op sa'n 650 meter dêrnei  leit it museum oan de rjochter kant, yn it âlde riedhûs.


Gruttere kaart werjaan