Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Besite

It museum is wer iepen mei yngong fan woansdei 3 juny 2020.

Museumbesite is allinnich mooglik nei it meitsjen fan in telefoanyske ôfspraak.

Er is in 'Protokol mei ynformaasje foar besikers fan museum ‘Hert fan Fryslân’ te Grou yn it ramt fan de 1,5 meter mienskip (Coronafirus)'makke. Dit is te lêzen op de side Protokol Besite Corona.

Alle ynformaasje om jo besite te plannen stiet op de side Protokol.

 

Iepeningstiden:

Woansdei o/m snein fan 14.00 - 17:00 oere.

Allinnich mooglik nei it meitsjen fan in telefoanyske ôfspraak oant op 'e dei dat jo nei it museum wolle oant op syn lêst 12.00 oere. Alle ynformaasje om jo besite te plannen stiet op de side Protokol.

De ôfspraken wurde makke/pland op de hiele oere: 14.00 oere, 15.00 oere en 16.00 oere. De besikers wurde op it plande tiidstip by de baly fan it museum ferwachte.

 

Útsûnderingen:

Gjin.

 

Yntree:

 

Adres:

Stationsweg 1, 9001 ED Grou, tel: 0566 - 62 39 11, b.g.g. 0566 - 62 21 67.
It museum is tagonklik foar rolstoelen.

 

Rûtebeskriuwing:

Grou leit oan de Rykswei A32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, ôfrit 14 en is goed berikber fan stasjon Grou-Jirnsum ôf. It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter rjochting doarp nimme jo de twadde ôfslach fan 'e rotonde. Op sa'n 650 meter dêrnei  leit it museum oan de rjochter kant, yn it âlde riedhûs. Yngong oan de sydkant.


Gruttere kaart werjaan