Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Besite

 

It museum is ticht oant en mei tiisdei 2 juni yn ferbân mei it coronafirus.

 

Iepeningstiden:

Woansdei o/m snein fan 13.30 - 17:00 oere.

 

Útsûnderingen:

Ticht op sneon 18 july fanwegen skûtsjesilen.

Ticht nei 1 desimber 2020.

 

Yntree:

 

Adres:

Stationsweg 1, 9001 ED Grou, tel: 0566 - 62 39 11, b.g.g. 0566 - 62 21 67.
It museum is tagonklik foar rolstoelen.

 

Rûtebeskriuwing:

Grou leit oan de Rykswei A32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, ôfrit 14 en is goed berikber fan stasjon Grou-Jirnsum ôf. It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter rjochting doarp nimme jo de twadde ôfslach fan 'e rotonde. Op sa'n 650 meter dêrnei  leit it museum oan de rjochter kant, yn it âlde riedhûs. Yngong oan de sydkant.


Gruttere kaart werjaan