Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Besite

Iepeningstiden:

Woansdei o/m snein fan 13.30 - 17:00 oere.

 

Útsûnderingen:

Ticht oant en mei maart.

Ticht op sneon 2 maaie.

Ticht op sneon 18 july fanwegen skûtsjesilen.

 

Yntree

 

Adres: Stationsweg 1, 9001 ED Grou, tel: 0566 - 62 39 11, b.g.g. 0566 - 62 21 67.
It museum is tagonklik foar rolstoelen.

 

Rûtebeskriuwing:

Grou leit oan de Rykswei A32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, ôfrit 14 en is goed berikber fan stasjon Grou-Jirnsum ôf. It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter rjochting doarp nimme jo de twadde ôfslach fan 'e rotonde. Op sa'n 650 meter dêrnei  leit it museum oan de rjochter kant, yn it âlde riedhûs.


Gruttere kaart werjaan