Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Besyk

Iepeningstiden:

Woansdei o/m snein fan 13.30 - 17:00 oere.

Útsûnderingen: 

Sletten yn desimber 2018 nei snein 2 desimber, en yn jannewaris 2019

 

Yntree:

 

Adres: Stationsweg 1, 9001 ED Grou        Til: 0566-623911 b.g.g. 0566-622167
It museum is rolstoel-tagonklik.

 

Rûtebeskriuwing:

Grou leit oan de Rykswei A-32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, afrit 14en is goed berikber fanôf stasjon Grou-Jirnsum. It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter nimme jo de twadde ôfslag fan 'e rotonde. Op sa'n 650 meter dêrnei  leit it museum oan de rjochter kant yn it âlde riedhûs.


Gruttere kaart werjaan