Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Besite

Iepeningstiden:

Woansdei o/m snein fan 13.30 - 17:00 oere.

Útsûnderingen: 

Sletten yn desimber 2018 nei snein 2 desimber, yn jannewaris 2019, en yn febrewaris 2019 oan it begjin fan de skoalfekânsjes ta. Dus sneon 16 febrewaris wer iepen.

NO DUS TICHT OANT EN MEI FREED 15 FEBREWARIS 2019.

Yntree:

 

Adres: Stationsweg 1, 9001 ED Grou        Tel: 0566-623911 b.g.g. 0566-622167
It museum is rolstoel-tagonklik.

 

Rûtebeskriuwing:

Grou leit oan de Rykswei A32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, ôfrit 14 en is goed berikber fan stasjon Grou-Jirnsum ôf. It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter rjochting doarp nimme jo de twadde ôfslach fan 'e rotonde. Op sa'n 650 meter dêrnei  leit it museum oan de rjochter kant, yn it âlde riedhûs.


Gruttere kaart werjaan