Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2017 Museum hert van Fryslân

Besyk

Iepeningstiden:

Woansdei o/m Snein fan 13.30 - 17:00 oere.

 

Yntree:

 

Adres: Stationsweg 1, 9001 ED Grou        Til: 0566-623911 b.g.g. 0566-622167

 

Rûtebeskriuwing:

Grou leit oan de Rykswei A-32 sa healwei It Hearrenfean en Ljouwert, afrit 14. It museum leit oan de Stasjonswei, wêrlâns men Grou ynkomt. Nei 100 meter nimme jo de twadde ôfslag fan 'e rotonde. Op sa'n 650 meter dêrnei  leit it museum oan de rjochter kant yn it âlde riedhûs.


Gruttere kaart werjaan