Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Wurd freon fan ús museum

De feriening 'Freonen fan it museum Hert fan Fryslân' hat as doelstelling:

  • het bijeenbrengen van gelden teneinde aan het museum voorwerpen voor de collectie of de inventaris aan te kunnen bieden of het museum op andere wijze te steunen
  • de bevordering van de belangstelling voor het museum

 

It bestjoer fan de freonen bestjit út

Foarsitter

Ponghâlder

Skriuwer

Lid

Redaksje Museumfreon

Foar it stiftingsbestûr hat sit

Jan Smittenberg

Tjerk Okkema 

Matheus Posthumus

Arnold Wuite

Vacature

Ed den Dulk

   

** foar de funksjes ponghâlder en redaksje Museumfreon wurde nije bestjoersleden socht


Bestjoersleden fan de feriening krije allinne fergoeding fan ûnkosten dy ’t se makke ha en gjin beleaning of presinsjejild.

Twa kear yn it jier ferskynt foar de Freonen fan it museum in “mededelingenblad”.

De freonen organisjearje 2x yn it jier in lêzing dy't gearhinget mei in tentoanstelling yn it museum.

De feriening organisearret ek 2x yn it jier in ekskursje.

De kontribúsje foar in jier is € 10,- foar leden en € 20,- foar begeunstigers (bedriuwen)

 

Wy noegje jo fan herte út lid of begeunstiger te wurden fan de “Freonen fan it museum Hert fan Fryslân”. It lidmaatskip hâldt yn:

  • Frije tagong ta it museum, ek foar gesinsleden
  • It ynformaasjeblêd “De Museumfreon” mei  ûnder oaren de aktiviteiten fan de feriening en nijs oer it museum
  • Fergees tagong ta freonejûnen

Jo kinne lid wurde troch it ûndersteande formulier yn te foljen.

It bankrekkennûmer fan de Freonen is: NL87RABO 0145533700

Namme: *
Adres: *
Postkoade: *
Wenplak:
E-mail: *