Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

Wurd Freon fan ús museum

De feriening 'Freonen fan it museum Hert fan Fryslân' hat as doelstelling:

  • het bijeenbrengen van gelden teneinde aan het museum voorwerpen voor de collectie of de inventaris aan te kunnen bieden of het museum op andere wijze te steunen
  • de bevordering van de belangstelling voor het museum

It bestjoer fan de freonen bestjit út

Foarsitter

Ponghâlder

Skriuwer

Lid

Redaksje Museumfreon

Foar it stiftingsbestjoer jout rie

Jan Smittenberg

Hendrik de Boer

Gea Postma

Arnold Wuite

Klaas Stelma

Bestjoerslid fan it museum

   

Bestjoersleden fan de feriening krije allinne fergoeding fan ûnkosten dy ’t se makke ha en gjin beleaning of presinsjejild.

Twa kear yn it jier ferskynt foar de Freonen fan it museum in 'mededelingenblad'.

De Freonen organisjearje twa kear yn it jier in lêzing dy't gearhinget mei in tentoanstelling yn it museum.

De feriening organisearret ek twa kear yn it jier in ekskursje.

De kontribúsje foar in jier is € 12,50 foar leden en € 25,- foar begeunstigers (bedriuwen).

 

Wy noegje jo fan herte út lid of begeunstiger te wurden fan de 'Freonen fan it museum Hert fan Fryslân'.

It lidmaatskip hâldt yn:

  • frije tagong ta it museum, ek foar gesinsleden
  • it ynformaasjeblêd 'De Museumfreon' mei  ûnder oaren de aktiviteiten fan de feriening en nijs oer it museum
  • fergees tagong op 'e Freonejûnen

Jo kinne lid wurde troch it ûndersteande formulier yn te foljen.

It bankrekkennûmer fan de Freonen is NL87 RABO 0145 5337 00.

It mailadres fan de Freonen is freonen@museumhertfanfryslan.nl.

Namme: *
Adres: *
Postkoade: *
Wenplak:
E-mail: *