Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Arranzjeminten

It museum hat in arranzjemint foar minsken mei in ‘Bieb-pas’ en mei B&B ‘De Thuiskamer’ (sjoch de lofter kolom). Besykers fan ‘De Thuiskamer’ krije reduksje op de yntree fan it museum. Kaartsjes foar it museum binne dêr te krijen.