Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Eksposysje 'Wereldburger uit Grou'

Joast Hiddes Halbertsma en syn ynternasjonale ynteresses

Joast hat him ynset foar it fêstlizzen fan de Fryske taal en kultuer. Sa hat de oprjochting fan de foarrinner fan it hjoeddeistige Fries Museum yn Ljouwert, it Frysk Kabinet, mei op oanstean fan Joast syn beslach krigen. Yn de eksposysje 'Wereldburger uit Grou' fan museum Hert fan Fryslân makket de besiker in tocht by objekten, teksten en lûdsfragminten lâns dy’t Joast syn brede ynteresse werjouwe. Dúdlik wurdt dan hoe bot de Fryske kultuer neffens Joast mei oare kultueren ferbûn is. Mei rjocht fertsjinnet er de titel Wrâldboarger!

Foar bern fan sirka 7-12 jier is der it projekt 'Het notitieboek van Joost', mei moaie opdrachten, sawol binnen as bûten it museum (mits ûnder begelieding). Yn it âlde doarp giet it om in speurrûte nei kastjes en kistjes mei Frysk erfgoed fan Joast. Nedich: in speurblêd foar jong en âld. Dat blêd is te keap yn it museum.

By tidich oanfreegjen (0566-624099) hearre in doarpskuier mei gids, in rûnlieding troch it museum en/of it eardere Riedhûs ta de mooglikheden.

Foar in yndividuele kuier kinne jo it boekje 'Wandeltocht door Grou' keapje by it museum, de Bruna of by it IPG. Dat liedt jo by tal fan kultuerhistoaryske plakken lâns dy’t ferbûn binne mei Joast en syn trije bruorren.