Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

De werynrochting fan Museum Hert fan Fryslân is mei mooglik makke mei finansjele stipe en/of meiwurking fan: