Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

Sint Piter

Útsein de start fan it jierlikse Skûtsjesilen, is Grou by mannichien yn en bûten Fryslân benammen bekend fan it feit dat net Sinteklaas yn desimber, mar yn febrewaris Sint Piter nei Grou komt. Sint Piter is neamd nei de beskermhillige fan de fiskers, Petrus.

Op 21 febrewaris is it pakjesjûn en de sneon dêrfoar komt Sint Piter yn Grou oan. It Sint Piter-feest wurdt yn syn hjoeddeiske foarm sûnt 1903 yn Grou fierd. It museum besteget oandacht oan dit unike feit. Dêr is ûnder oaren byldmateriaal fan it ûntstean fan dizze tradysje en fan hoe’t dit sûnt 1903 fierd wurdt.

 

Omrop Fryslân, Sint Piter komt aan yn Grou. 17 febrewaris 2018