Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Pronkjen

Museum ‘Hert fan Fryslân’ hat in flinke kolleksje porslein, goud, sulver, sieraden en tekstyl, gauris ôfkomstich fan skinkingen of yn brûklien fan partikulieren. It legaat fan Atje Gaastra wie yn 1956 sels de oanlieding ta stifting fan it museum, dat doe noch gemeentemuseum wie. Yn de eksposysje ’Pronkjen’ is in part fan de kolleksje fan it museum te bewûnderjen.