Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Kontakt

Adres: Museum Hert fan Fryslân, Stationsweg 1, 9001 ED Grou

Postadres: Museum Hert fan Fryslân o.n.f. de skriuwer, Stationsweg 7, 9001 ED Grou

E-mail:  info@museumhertfanfryslan.nl

Facebook: Museum Hert fan Fryslân

Twitter:  #museumhertfanfryslan

Banknûmer: NL64 RABO 0356 2590 48

Telefoan: 0566-62 3911 b.g.g. 0566-62 2167

RSIN/fiskaal nûmer/BSN: 0096.32.086

BTW-nûmer: 0096.32.086.B.01