Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

De Thuiskamer

B&B De Thuiskamer, fêstige oan de Hoofdstraat 31 yn it Hert fan Grou, hat yn in arranzjemint ek museum Hert fan Fryslân foar har gasten opnommen. Ek wurdt de mooglikheid foar in doarpskuier oanbean ûnder lieding fan in gids fan it museum.