Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Belied

Museum ‘Hert fan Fryslan’ is in iepenbiere ynstelling, net rjochte  op it meitsjen fan winst, yn tsjinst fan de mienskip en hat as doel om kunst- en kultuerhistoryske foarwerpen dy’t te krijen ha mei Midden-Fryslân en benammen mei it doarp Grou en omkriten, te sammeljen en sjen te litten.
Haadlinen fan it belied fan it museum binne û.o.:

Wolle jo it Beliedsplan 2015 – 2020 lêze, klik dan hjir.