Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Jierferslach

Yn it Jierferslach oer 2018 is in oersjoch opnaam fan de aktiviteiten fan it museum yn it ôfrûne jier, mei deryn ek de jiersifers.