Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

Jierferslach

Yn it Jierferslach oer 2019 is in oersjoch opnaam fan de aktiviteiten fan it museum yn it ôfrûne jier, mei deryn ek de jiersifers.