Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Jierferslach

Yn it Jierferslach oer 2018 is in oersjoch opnaam fan de aktiviteiten fan it museum yn it ôfrûne jier, mei deryn ek de jiersifers.