Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Jierferslach

Yn it Jierferslach oer 2016 is in oersjoch opnaam fan de aktiviteiten fan it museum yn it ôfrûne jier, mei deryn ek de jiersifers oer dat jier.