Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Links

Internet:

Gastvrij Grou

De Grouster

Grou Aktief

Pleatslik Belang

VVV Leeuwarden

Beleef Friesland

Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018

Merk Fryslân

Mineralogisch Museum Grou

Afûk

Tresoar 

Vera Damhuis 

Friesland Agenda

Grou Online

Musea sykje

Musea yn Fryslân

Oernachtsje yn Fryslân

Grousters

Gabe Skroar 

 

Facebook:

Museum Hert fan Fryslân

Informatiepunt Grou