Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Links

Internet:

11 fonteinen

Afûk

ANWB Gastvrij

Beleef Friesland

De Grouster

Freerk Siekmans

Friesland Agenda

Gastvrij Grou

Grousters

Grou Aktief

Halbertsma - Rimen en teltsjes

Merk Fryslân

Mineralogisch Museum Grou

Musea in Fryslân

Musea zoeken

Onvergetelijk Museum

Overnachten in Friesland

Pleatslik Belang

Sint Piterkomitee

Tresoar

Vera Damhuis

VVV Leeuwarden

 

Facebook:

Museum Hert fan Fryslân

Informatiepunt Grou