Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Links

Internet:

Gastvrij Grou

De Grouster

Grou Aktief

Pleatslik Belang

VVV Leeuwarden

Beleef Friesland

Merk Fryslân

Mineralogisch Museum Grou

Afûk

Tresoar 

Vera Damhuis 

Friesland Agenda

Grou Online

Musea sykje

Musea yn Fryslân

Oernachtsje yn Fryslân

Grousters

Gabe Skroar 

 

Facebook:

Museum Hert fan Fryslân

Informatiepunt Grou