Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2017 Museum hert van Fryslân

Museumkaart, ACSI Club ID of Bieb-pas

Ha jo in Museumkaart c.a.dan ha jo op fertoan fan dy kaart of paske tsjin in redusearre taryf (sjoch besyk) tagong ta it museum. Ek krije jo 10% koarting by de oanskaf fan de wat djoerdere (> 10) boeken, CD’s en DVD’s yn de museumwinkel, lykas: de boeken “Ûnderwiis yn Grou”, Fertier yn Grou”, de Sint Piter CD en de DVD mei de moaiste plakjes yn Fryslân (op = op).