Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Museumkaart

Ha jo in Museumkaart dan ha jo op fertoan fan dy kaart of paske tsjin in redusearre taryf (sjoch besyk) tagong ta it museum. Ek krije jo op fertoan fan jo museumkaart 10% koarting by de oanskaf fan de wat djoerdere (> 10) boeken, CD’s en DVD’s yn de museumwinkel, lykas: de boeken “Ûnderwiis yn Grou”, Fertier yn Grou”, de Sint Piter CD en de DVD mei de moaiste plakjes yn Fryslân (op = op).