Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

ANWB Gastvrij

It museum docht mei oan 'ANWB Gastvrij', wat der is foar fytsers.

Fytsers kinne (as wy iepen binne fansels) skûlje en nei it húske, en mei kâld waar lekker opwaarmje. Boppedat ha wy in fytspomp en reparaasjemateriaal foar it plakken fan in lekke bân. Elektryske fytsen kinne by ús opladen wurde.

Alles wat hjirboppe stiet is fergees.