Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Rûnliedingen

It is mooglik mei te dwaan oan in rûnlieding troch it doarp, yn it riedhûs of foar minsken mei deminsje troch it museum ('Onvergetelijk museum').

Sjoch hjirûnder foar mer informasje. Yn de Aginda fine jo de plande dagen.

Foar groepen binne dizze rûnliedingen ek op oare tiden ôf te praten.

 

Doarpskuier

Historyske kuijer troch it Fryske Venetië fan eartiids o.l.f. in gids. Duorret oardel oere.

Fan te foaren opjaan is nedich, oant uterlik op in dei earder.

Giet troch mei op syn minst fjouwer persoanen .

Start om 14.00 oere by it InformatiePunt Grou (I.P.G.) Halbertsma's Plein 12.

Kosten € 3,00 per persoan (kontant en past betelje).

Sjoch in de Aginda de plande dagen.

Ynformaasje en opjefte by Trees Mulder (06 1447 5212).

 

Rûnlieding yn it riedhûs (allinnich op oanfraach en mei Iepen Monumintedei)

Rûnlieding yn it riedhûs fan likernôch in oere.

Kosten € 3,00 per persoan. Opjefte by Trees Mulder (06 1447 5212).

Tink derom: it riedhûs is net sa tongonklik foar minsken mei in beheining. Foar tagong ta it riedhûs, en yn it riedhûs, wurdt treprinnen frege!

 

Rûnlieding troch it museum foar minsken dy't ferjitlik wurde(‘Onvergetelijk museum’)

Rûnlieding troch it museum foar minsken yn harren bernskens(minsken mei deminsje) en harren neisten, fan 10.30 oere oant sa’n bytsje 11.45 oere. Fan te foaren opjaan nedich.

Sjoch in de Aginda de plande dagen.

Wy biede oan minsken yn harren bernskens om tagelyk mei in mantelsoarger it museum te besjen. Wy dogge mei oan in lannelik projekt Onvergetelijk. Fan juny 2019 ôf dogge wy dit yn gearwurking mei it Stedelijk Museum en it Van Abbe Museum.

Mei Onvergetelijk-rûnliedingen besjogge dielnimmers inkelde objekten yn it museum, en dêr prate se meimekoar oer. Kennis fan de objekten is net nedich: tidens Onvergetelijk giet it om genietsjen fan kultuurhistoarje en persoanlike beleving. Troch it dielen fan ferhalen, herinneringen, assosjaasjes en ideeën, bringe de dielnemers de museumobjekten ta libben. De rûnlieding wurdt troch spesjaal hijrfoar oplate museummeiwurkers fersoarge. Foar minsken mei deminsje is it fijn om herinneringen op te heljen, mar foar mantelsoargers ek in manier om mei oare mantelsoargers yn 'e kunde te kommen.

Dit projekt krijt yn ús museum in fêst plak. Fan te foaren ynskriuwe is wol nedich. Jo kinne belje mei Janneke Wegman (06 1590 2895) (of b.g.g. mei Gieneke Verhoeven 06 4982 7841).

Kosten: € 7,50 per persoan (ynklusief entree museum en koffie/tee).

Minimaal 4, maksimaal 6 dielnemers (3 ferjitlike minsken en 3 mantelsoargers),

Tiid: 10.30 oant ûngefear 11.45 oere.

Sjoch in de Aginda de plande dagen.

Sjoch ek de webside http://www.onvergetelijkmuseum.nl.