Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper

Tagelyk mei it iepenloftspul (premiêre 23 augustus) oer it libben fan Freerk Siekmans yn Grou is der in útstalling oer dizze bysûndere ‘frij man’. It museum lit sjen hoe't dizze man, dy't wenne op 'e Burd (in eilân tichteby Grou), libbe: helendal allinne, sûnder ljocht, gas en wetter, mei de natûr en de bisten om him hinne. De útstalling, met ferskate saken út syn neilittenskip, is te besjen fan tongersdei 22 augustus oant en mei snein 1 desimber 2019.

Sjoch ek op http://www.freerksiekmans.nl.